Werkwijze

Wat houdt het onderwijs op obs de Steven precies in?

Elk talent wordt gekend
Het onderwijs gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling en is erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken.

Geen klassen maar stamgroepen
In plaats van klassen met kinderen van dezelfde leeftijd hebben wij ‘stamgroepen’.
Een stamgroep bestaat uit ongeveer 25 kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal vier jaar.
De stamgroepen worden door de leerkrachten zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt goed gekeken naar de persoonlijke eigenschappen, talenten en mate van ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van elkaar.

Er zijn vijf stamgroepen: de aanvangsgroep (groep 1-2), twee stamgroepen onderbouw (groep 3-4-5) en twee stamgroepen bovenbouw (groep 6-7-8). 

Geen meesters en juffen, maar coaches en vakspecialisten
Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.
Die coach heeft een aantal verantwoordelijkheden. Allereerst is hij of zij het vaste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en hun ouders. Daarnaast houdt de coach de prestaties van de leerlingen bij.
Iedere zes weken is er een voortgangsgesprek tussen de coach en de leerling, aan de hand van een individueel ontwikkelingsplan. Ouders mogen bij dit voortgangsgesprek aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht. Na wederom zes weken wordt het individueel ontwikkelingsplan met de leerling én de ouders geëvalueerd en aangepast.

De leerkrachten hebben allemaal een vakspecialisatie en verzorgen de workshops en activiteiten die horen bij dat vakgebied. Elke dag bespreken de coach en de vakspecialisten de resultaten die de leerlingen die dag in de workshops hebben geboekt.

Omdat de kinderen in verschillende ‘ateliers’ en van verschillende coaches en vakspecialisten les krijgen, kunnen ze alvast wennen aan het onderwijs op de middelbare school.

Individuele ontwikkelingsplannen
Iedere twaalf weken is er een gesprek tussen de coach, de leerling en de ouders. Daarin worden de leerdoelen van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe doelen voor de komende twaalf weken bepaald. Op basis van die afspraken wordt een persoonlijk leerprogramma opgesteld. Dit individuele ontwikkelingsplan waarborgt het individuele karakter van het onderwijs. Daarnaast zorgt het ervoor dat de ouders en de leerling altijd precies weten waar de leerling op school mee bezig is. Het maakt tot in detail inzichtelijk welke vorderingen de leerling maakt. De flexibiliteit van het systeem maakt dit alles mogelijk.

Workshops
Naast de wettelijk vastgestelde leerstof kunnen de leerlingen dagelijks kiezen uit een uitgebreid aanbod aan workshops. Ook de workshops sluiten aan op de individuele behoeften van de leerling. Leerlingen die de materie van een bepaalde workshop al beheersen, hoeven die workshop niet meer te volgen en hebben dan meer tijd om hun talenten te ontwikkelen.

Lokalen worden ateliers en stilteruimtes
De ateliers, waar activiteiten en workshops plaatsvinden, zijn stuk voor stuk gericht op het betreffende vak van het atelier. Er is onder meer een taalatelier, een rekenatelier en een creatief atelier.
In de stilteruimtes kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. Verder zijn er in de hele school kleinere werkruimtes waar de kinderen alleen of in groepen kunnen (samen)werken.

Leren in een community
Bij ons op school staat nauwe samenwerking tussen school, leerling en ouders centraal.
Naast het inzicht in waar het kind mee bezig is en hoe het presteert, spelen de ouders een actieve rol in het bepalen van de periodieke leerdoelen. Daarnaast kunnen ze een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een workshop te geven die samenhangt met hun beroep, hobby’s, herkomst en/of levenservaring.

Fysiek en virtueel
De school bestaat uit een fysieke component (het schoolgebouw) en een virtuele component: alle leerlingen werken met een iPad. Daarmee kunnen ze verbinding maken met de school en gebruikmaken van de enorme hoeveelheid educatieve apps. Zo kunnen leerlingen ook na school, in het weekend en op vakantie blijven leren, als dat nodig is of als ze dat graag willen. Ouders hebben via dezelfde apps de mogelijkheid om het werk van hun kinderen te volgen en te checken.

Vaardigheden van de 21e eeuw
Het onderwijs is gericht op het aanleren van de vaardigheden van de 21 eeuw, zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken en het oplossen van problemen. Er is uitgebreid aandacht voor communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale en motorische vaardigheden.

 

Hoe ziet een doorsnee schooldag eruit?

De kinderen beginnen en eindigen elke dag in hun vaste stamgroep. Op de maandag, dinsdag en donderdag is er tussen de middag  stamgroeptijd en lunchen ze in de stamgroep. Deze stamgroeptijd is onder andere bedoeld om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt in de stamgroeptijd aandacht besteed aan het technisch lezen, Engels, Fries, topografie en verkeer. Tussen 9.00 uur en 12.15 uur volgen de leerlingen de workshops (van 45 minuten) die weergegeven staan in hun eigen rooster. Ze zitten dan in de verschillende ateliers en krijgen instructie van de vakspecialist of gaan onder begeleiding van de specialist hun taken maken. De verwerking van de lesstof gebeurt op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ook kunnen de leerlingen er voor kiezen om zelfstandig te werken in een van de stilteruimtes of op een andere (groene) werkplek. Op maandag, dinsdag en donderdag  hebben ze ’s middags tussen 13.00 en 14.30 uur workshops. 

 

Wat we zeker niet veranderen …

  • Obs De Steven blijft een school waar kinderen met welke achtergrond of geloofsovertuiging dan ook zich thuis voelen en worden gewaardeerd om wie ze zijn. 

  • Leerlingen op obs De Steven krijgen nog steeds traditioneel schrijfonderwijs. Wij vinden het erg belangrijk dat de fijne motoriek wordt ontwikkeld, en schrijven is daarvoor een uitstekend instrument.

  • Naast de keuze uit de verschillende workshops en meer aandacht voor creatieve vakken, doorlopen de leerlingen – weliswaar op een andere manier – dezelfde stof als leerlingen op een reguliere school. Want ook scholen die gepersonaliseerd onderwijs aanbieden moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt. De leerlingen leggen daarom twee keer per jaar een CITO-toets af.

 

Extra aandacht voor Engels, sport en bewegen – we move towards the future!

Engels vanaf dag 1
Engels is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Omdat jonge kinderen het vermogen hebben spelenderwijs een vreemde taal te leren, starten we met Engels vanaf dag 1.

Sport en bewegen
Op obs De Steven vinden we sport, spel en beweging erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. We geven twee keer per week gym en organiseren eens per zes weken een buitenschoolse sportactiviteit voor alle leerlingen van de school.
Studenten van het CIOS in Heerenveen helpen ons bij de ontwikkeling van ons sportbeleid.

 

Altijd en overal leren – de iPad als instrument

In de nieuwe onderwijsvorm maakt obs De Steven gebruik van de modernste methoden en leermiddelen. Op dit moment is een van die middelen de iPad, waarmee de leerlingen toegang hebben tot een schat aan kennis en bronnen die online beschikbaar zijn. De iPads worden uitgerust met de beste onderwijsapps en zijn zo een ideaal instrument om het onderwijs te individualiseren en te flexibiliseren. Leren is op deze manier niet langer synoniem aan het aanwezig zijn op school, maar kan doorgaan buiten de reguliere schooltijden om.

De leerlingen in de onderbouw zijn per dag maximaal 1,5 uur op de iPad aan het werk. De leerlingen in de bovenbouw maximaal 2,5 uur. Tijdens de workshops wordt de iPad gebruikt als leermiddel.