Werkwijze

Wat houdt het gepersonaliseerde onderwijs op obs de Steven precies in?

Het grootste misverstand bij gepersonaliseerd onderwijs is dat ouders denken dat het individueel onderwijs is en wij de leerlingen maar laten doen wat ze willen. Dit is echter niet een terecht beeld. Net als iedere andere school voldoen wij aan de wettelijke eisen die de inspectie stelt. Ons aanbod is volledig kerndoeldekkend, en biedt daarnaast nog veel meer bovenop de gewone lesmethoden.

Alle nieuwe leerdoelen starten de leerlingen met een instructie. Wij willen zeker weten dat ieder kind de juiste oplossingsstrategie aangeleerd krijgt. Na de eerste verplichte instructie kan het kind op de iPad in zijn/haar persoonlijke leerplan zien welke stappen er doorlopen moeten worden om het leerdoel te bereiken. Wanneer de leerkracht weet dat de leerling de instructie heeft begrepen, krijgt het kind de mogelijkheid om bij een volgende les over dit lesdoel een andere keuze te maken. Deze leerling kan dan zelfstandig aan de slag om deze stappen te doorlopen. Dit kan bij de rekenspecialist tijdens begeleid werken wanneer hij of zij graag nog wat vragen wil stellen, maar ook op het stilteplein als hij of zij het echt volledig snapt. Bij een tweede instructieles van dit doel hoeft deze leerling dan niet meer aan te schuiven. Vindt deze leerling spelling iets lastiger, dan kan hij er voor kiezen om in plaats van die rekenles een extra les spelling te gaan volgen. De keuzevrijheid is hierin echter niet onbeperkt. Leerkrachten nodigen de leerlingen zo vaak uit als nodig is. Ook hebben sommige leerlingen standaard extra instructies in kleine groepen ingeroosterd omdat zij dit nodig hebben. Voor ieder kind is de ruimte die er gegeven wordt de ruimte die het kind 'aan kan'. Ook hierin is het gepersonaliseerd. 

Altijd en overal leren – de iPad als instrument

In de nieuwe onderwijsvorm maakt obs De Steven gebruik van de modernste methoden en leermiddelen. Op dit moment is een van die middelen de iPad, waarmee de leerlingen toegang hebben tot een schat aan kennis en bronnen die online beschikbaar zijn. De iPads worden uitgerust met de beste onderwijsapps en zijn zo een ideaal instrument om het onderwijs te individualiseren en te flexibiliseren. 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een iPad in bruikleen. De kinderen leren dan al hun rooster bekijken (werkt met kleuren). De leerlingen in de onderbouw (vanaf groep 4) zijn per dag maximaal 1 uur op de iPad aan het werk. De leerlingen in de bovenbouw (groep 8) maximaal 2,5 uur. Dit is inclusief het bekijken van het rooster en de stappen voor het behalen van een leerdoel. Ook het opzoeken van informatie voor de lessen van wereldoriëntatie of het oefenen van rekensommen op niveau zit bij deze tijd in. Tijdens sommige workshops wordt de iPad gebruikt als leermiddel waarop adaptief (op niveau) verder gewerkt kan worden aan leerdoelen die passen bij een les. 

Geen klassen maar stamgroepen
In plaats van klassen met kinderen van dezelfde leeftijd hebben wij ‘stamgroepen’. Een stamgroep bestaat uit ongeveer 25 kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal vier jaar.

Door te werken in stamgroepen zijn alle kinderen een keer de oudste, de jongste en de middelste leerling. Het ene jaar leer je meer hulp te bieden, het andere jaar leer je meer hulp te vragen. Ook zit je veel tussen leerlingen van een verschillende leeftijden, dus wanneer met een vakgebied kinderen die wat sneller of wat langzamer door de lesstof gaan bij jou in de klas zitten dan valt dit niet op. 
De stamgroepen worden door de leerkrachten zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt goed gekeken naar de persoonlijke eigenschappen, talenten en mate van ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van elkaar.

Er zijn zes stamgroepen: twee kleutergroepen (groep 0-1-2), twee stamgroepen onderbouw (groep 3-4-5) en twee stamgroepen bovenbouw (groep 6-7-8). 

Geen meesters en juffen, maar coaches en vakspecialisten
Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.
Die coach heeft een aantal verantwoordelijkheden. Allereerst is hij of zij het vaste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en hun ouders. Daarnaast houdt de coach de prestaties van de leerlingen bij.

De leerkrachten hebben allemaal een vakspecialisatie en verzorgen de workshops en activiteiten die horen bij dat vakgebied. Door deze vakspecialisaties kan de specialist zich volledig verdiepen binnen zijn of haar vakgebied. De kennis van de leerlijnen en de opbouw van de lesstof kunnen sterk uitgediept worden. Ook heeft de leerkracht uw zoon/dochter meerdere jaren in de groep voor dat vakgebied en kan er jaar na jaar heel gericht en passend onderwijs aangeboden worden. De vakspecialist weet exact wat iedere leerling nodig heeft. Doordat alle leerkrachten alle leerlingen lesgeven is de betrokkenheid onder de leerkrachten zeer groot. Wij zijn samen verantwoordelijk voor uw kind en voor de ontwikkeling. 

Omdat de kinderen in verschillende ‘ateliers’ en van verschillende coaches en vakspecialisten les krijgen, kunnen ze alvast wennen aan het onderwijs op de middelbare school.

Persoonlijk Leer Plan
Iedere leerling heeft ieder semester zijn/haar eigen Persoonlijke Leer Plan waarin de te behalen doelen staan beschreven. Alle leerdoelen die wij gedurende de schoolperiode aanbieden zijn verdeeld over 40 semesters (5 semesters per schooljaar). Ieder semester  is er een gesprek tussen de coach, de leerling en in (liefst) 2 van de 5 semesters met de ouders. Daarin worden de leerdoelen van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe doelen voor het komende bepaald. Op basis van die afspraken wordt een persoonlijk leerprogramma opgesteld. Dit persoonlijke leerplan waarborgt het individuele karakter van het onderwijs. Daarnaast zorgt het ervoor dat de ouders en de leerling altijd precies weten waar de leerling op school mee bezig is. Het maakt tot in detail inzichtelijk welke vorderingen de leerling maakt. De flexibiliteit van het systeem maakt dit alles mogelijk.

Workshops
Naast de wettelijk vastgestelde leerstof kunnen de leerlingen dagelijks kiezen uit een uitgebreid aanbod aan workshops. Ook de workshops sluiten aan op de individuele behoeften van de leerling. Leerlingen die de materie van een bepaalde workshop al beheersen, hoeven die workshop niet meer te volgen en hebben dan meer tijd om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Lokalen worden ateliers en stilteruimtes
De ateliers, waar activiteiten en workshops plaatsvinden, zijn stuk voor stuk gericht op het betreffende vak van het atelier. Er is onder meer een taalatelier, een rekenatelier en een creatief atelier. Deze ateliers zijn erg rijk ingericht en leggen de focus direct op het vakgebied. Ook alle materialen die helpend kunnen zijn bij de les zijn in het atelier te vinden. 
In de stilteruimte kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. Verder zijn er in de hele school kleinere werkruimtes (groene werkplekken) waar de kinderen alleen of in groepen kunnen (samen)werken.

Leren in een community
Bij ons op school staat nauwe samenwerking tussen school, leerling en ouders centraal.
Naast het inzicht in waar het kind mee bezig is en hoe het presteert, spelen de ouders een actieve rol in het bepalen van de periodieke leerdoelen. Daarnaast kunnen ze een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een workshop te geven die samenhangt met hun beroep, hobby’s, herkomst en/of levenservaring.

Fysiek en virtueel
De school bestaat uit een fysieke component (het schoolgebouw) en een virtuele component: alle leerlingen werken met een iPad. Daarmee kunnen ze verbinding maken met de school en gebruikmaken van de enorme hoeveelheid educatieve apps. Ouders hebben via dezelfde apps de mogelijkheid om het werk van hun kinderen te volgen en te checken.

Hoe ziet een doorsnee schooldag eruit?

De kinderen beginnen en eindigen elke dag in hun vaste stamgroep. Op de maandag, dinsdag en donderdag is er tussen de middag  stamgroeptijd en lunchen ze in de stamgroep. Deze stamgroeptijd is onder andere bedoeld om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt in de stamgroeptijd aandacht besteed aan het technisch lezen, Engels, Fries, topografie en verkeer. Tussen 9.00 uur en 12.15 uur volgen de leerlingen de workshops (van 45 minuten) die weergegeven staan in hun eigen rooster op de iPad. Ze zitten dan in de verschillende ateliers en krijgen instructie van de vakspecialist of gaan onder begeleiding van de specialist hun taken maken. De verwerking van de lesstof gebeurt op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ook kunnen de leerlingen er voor kiezen om zelfstandig te werken in een van de stilteruimtes of op een andere (groene) werkplek. Op maandag, dinsdag en donderdag  hebben ze ’s middags tussen 13.00 en 14.30 uur workshops. 

Wat we zeker niet veranderen …

  • Obs De Steven blijft een school waar kinderen met welke achtergrond of geloofsovertuiging dan ook zich thuis voelen en worden gewaardeerd om wie ze zijn. 

  • Leerlingen op obs De Steven krijgen nog steeds traditioneel schrijfonderwijs. Wij vinden het erg belangrijk dat de fijne motoriek wordt ontwikkeld, en schrijven is daarvoor een uitstekend instrument.

  • Naast de keuze uit de verschillende workshops en meer aandacht voor creatieve vakken, doorlopen de leerlingen – weliswaar op een andere manier – dezelfde stof als leerlingen op een reguliere school. Want ook scholen die gepersonaliseerd onderwijs aanbieden moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt. 

Extra aandacht voor Engels, sport en bewegen – we move towards the future!

Engels vanaf dag 1
Engels is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Omdat jonge kinderen het vermogen hebben spelenderwijs een vreemde taal te leren, starten we met Engels vanaf dag 1.

Sport en bewegen
Op obs De Steven vinden we sport, spel en beweging erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. We geven twee keer per week gym en organiseren eens per zes weken een buitenschoolse sportactiviteit voor alle leerlingen van de school.
Studenten van het CIOS in Heerenveen helpen ons bij de ontwikkeling van ons sportbeleid.