Medezeggenschapsraad

 

De MR vergadert vijf keer per jaar op school. Tijdens deze vergaderingen zijn zowel oudergeleding als personeelsgeleding aanwezig. De directeur van de school schuift later tijdens de vergadering aan. 

Voor schooljaar 2022-2023 staan de volgende data gepland:

  • 03 oktober 2022
  • 10 november 2022
  • 30 januari 2023
  • 15 mei 2023
  • 10 juli 2023

De MR werkt met een jaarplan, waarin voor iedere vergadering een aantal vaste vergaderonderwerpen staan beschreven die ieder jaar weer terugkomen. Dit jaarplan kunt u onderaan deze pagina inzien. Daarnaast kunnen er vanuit de MR, ouders en directie nog vergaderonderwerpen toegevoegd worden. De vergaderingen starten om 19.00 uur. Ongeveer een week na de MR vergadering komt er een samenvatting van de besproken punten onderaan op deze pagina. Wenst u meer informatie over een besproken punt dan kunt u contact opnemen met de MR. 

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. U kunt de MR bereiken op mrobsdesteven@elanowg.nl of via Social Schools.

Oudergeleding
Nicole Veltman: Voorzitter
Caspar Jacobs: Lid
Ramona van der Meulen: Secretaris

Leerkrachtengeleding
Silvia Kingma: Lid
Cato Santema: Lid
Erwin Appeldoorn: Notulist

Jaarplan en samenvattingen MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023:

 

 

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR