Medezeggenschapsraad

 

De MR vergadert zes keer per jaar op school. Tijdens deze vergaderingen zijn zowel oudergeleding als personeelsgeleding aanwezig. De directie van de school schuift later tijdens de vergadering aan. 

Voor schooljaar 2019-2020 staan de volgende data gepland:

  • 7 oktober 2019
  • 3 december 2019
  • 29 januari 2020
  • 6 april 2020
  • 9 juni 2020

De MR werkt met een jaarplan, waarin voor iedere vergadering een aantal vaste vergaderonderwerpen staan beschreven die ieder jaar weer terugkomen. Dit jaarplan kunt u onderaan deze pagina inzien. Daarnaast kunnen er vanuit de MR, ouders en directie nog vergaderonderwerpen toegevoegd worden. De vergaderingen starten om 19.45 uur. Ongeveer een week na de MR vergadering komt er een samenvatting van de besproken punten onderaan op deze pagina. Wenst u meer informatie over een besproken punt dan kunt u contact opnemen met de MR. 

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. U kunt de MR bereiken op mrobsdesteven@elanowg.nl

Oudergeleding
John Poelstra: Voorzitter
Peter Bootsma: Lid
Nicole Meijering: Secretaris

Leerkrachtengeleding
Afke Riemersma: Lid
Berber Hoitinga: Lid
Marco Jaarsma: Notulist

Jaarplan en samenvattingen MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020:

Jaarplan en samenvattingen MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019:

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR