Klachtenregeling

Interne procedure

Er zijn twee vertrouwenspersonen op De Steven. Vanuit het personeel is dat Dukke Wiersma (dwiersma@elanowg.nl) en vanuit de ouders is dat John Poelstra, voorzitter van de MR (poels379@planet.nl).

De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/ zij door de vertrouwenspersoon bijgestaan.

Externe procedure

Het schoolbestuur is verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende machtsmisbruik op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, seksuele intimidatie of pesten. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen omtrent contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie.

Stichting Radius is hiervoor aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel.

De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen.

De vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw Marianne Kokshoorn. Zij is te bereiken bij:

GGD Fryslân

Postbus 612

8901 BK Leeuwarden

Telefoonnummer 088 22 99 855

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58 te Leeuwarden

E-mail: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Het adres is:

Bureau Landelijke Klachtencommissie

Postbus 694

2270 AR Voorburg

Telefoon 070 – 3861697

e-mail: info@klachtencommissie.org