Klachtenregeling

Interne procedure

Er zijn twee vertrouwenspersonen op De Steven. Vanuit het personeel is dat Margriet Faber (mfaber@elanowg.nl) en vanuit de ouders is dat Nicole Veltman, voorzitter van de MR (nicolemeijering@hotmail.coml).

De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de personen die zich geconfronteerd voelen met ongewenst gedrag. Tevens biedt de vertrouwenspersoon emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst eventueel voor hulp naar een instantie. Iemand die last heeft van ongewenst gedrag bespreekt met de vertrouwenspersoon op welke wijze dit kan worden beëindigd en welk stappen hiervoor ondernomen kunnen worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar. Indien de persoon overweegt of besluit een officiële klacht in te dienen wordt hij/ zij door de vertrouwenspersoon bijgestaan.

Externe procedure

Het schoolbestuur is verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende machtsmisbruik op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, seksuele intimidatie of pesten. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen omtrent contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie.

Onderwijsgroep Elan is hiervoor aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel.

De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen.

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Het is verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale contactpersoon van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen, welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma, Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (gecertificeerd en geregistreerd LVV) Telefoon: 06-12522629 e-mail: t.feersma@cedin.nl